مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ۱۱۵ص – شیرخوار تا ۱۲ ساله

مطالعات,رساله,نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست شیرخوارگاه

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ۱۱۵ص – شیرخوار تا ۱۲ ساله
این مطالعات دارای نقشه اتوکد فایل سه بعدی اتوکد و عکس های سه بعدی نیز می باشد.

خرید مطالعات : ۱۴٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه : ۳۰٫۰۰۰ تومان

فصل اول: دلایل و اهداف پروژه
۱-۱ : دلایل و اهمیت انتخاب موضوع۲
۲-۱ : بررسی آمار و وضعیت مراکز استانی۳
۳-۱ : اهداف پروژه۴
۱-۳-۱ : موسسه زدایی۵
۲-۳-۱ :رویکرد به معماری بومی و اقلیمی۵
۳-۳-۱ : توجه و به کارگیری پتانسیل های محلی۵
۴-۳-۱ :خلق محیطی کودکانه۵
۴-۱ : روشهای رسیدن به هدف۵
۵-۱ : شناخت و بررسی سایت۶
۱-۵-۱ : عوامل شکل دهنده طراحی کالبد طرح۶
۲-۵-۱ : عوامل موثر در انتخاب سایت۶
۱-۲-۵-۱ :بافت اجتماعی۶
۲-۲-۵-۱ :بافت کالبدی۷
۶-۱ : معرفی رو شهای موجود جهانی۷
۱-۶-۱ : دهکده های SOS7
۲-۶-۱ :Residential care unite8
۳-۶-۱ : شبه خانواده های بزرگ۸
۴-۶-۱ : House parent8

فصل دوم: ادبیات تحقیق
۱-۲ : تعریف واژه ها۱۰
۲-۲ : تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست ۱۱
۱-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان۱۱
۲-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران۱۱
۳-۲ : حکومت ها و پدیده بی سرپرستی۱۲
۱-۳-۲ : دوره صفویه۱۲
۲-۳-۲ : قاجاریه۱۲
۳-۳-۲ : عصر مشروطیت۱۳
۴-۲ : حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام۱۳
۵-۲ : چگونگی سرپرستی ایتام۱۳
۶-۲ : پدیده بی سرپرستی و عوامل آن ۱۴
۱-۶-۲ : عوامل طبیعی۱۴
۲-۶-۲ : عوامل غیر طبیعی۱۴
۷-۲ :مشکلات کودکان بی سرپرست۱۵
۱-۷-۲ : مشکلات هویتی- شخصیتی۱۵
۲-۷-۲ : مشکلات اجتماعی۱۶
۸- ۲ :مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی۱۶
۱-۸-۲ : سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی۱۶
۹-۲ :روشهای نگهداری و سرپرستی کودکان در ایران۱۷
۱-۹-۲ : فرزند خواندگی۱۷
۲-۹-۲ : امین موقت۱۷
۳-۹-۲ : شبه خانواده۱۷
۴-۹-۲ : مراکز اقامتی، مراقبتی۱۷
۱۰-۲ : مقایسه عملکرد خانه و پرورشگاه۱۸
۱-۱۰-۲ : عملکرد خانه و پرورشگاه۱۸
۲-۱۰-۲ : ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه۱۸
۱۱-۲: واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست:۱۹
۱-۱۱-۲ : شیرخوارگاه۱۹
۲-۱۱-۲ : شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی۱۹
۳-۱۱-۲ : شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی۱۹
۱۲-۲ : خانواده و نقش های مختلف آن۱۹
۱۳-۲ : انواع خانواده:۲۰
۱-۱۳-۲ : خانواده هسته ای:۲۰
۲-۱۳-۲ : خانواده گسترده:۲۰
۳-۱۳-۲: خانواده روستایی و عشایری:۲۰
۱۴-۲ : کارکردهای خانواده: :۲۰
۱۵-۲ : مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست:۲۲

فصل سوم:نمونه های موردی
۱-۳ : انواع روشهای مراقبتی:
۱-۱-۳ : روشهای مراقبتی رایج در دنیا:۲۴
۱-۱-۱-۳ : خانواده های فاستر۲۴
۲-۱-۱-۳ : شبه خانواده۲۴
۳-۱-۱-۳ : فرزند خواندگی۲۴
۲-۳ : روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران: ۲۴
۱-۲-۳ : پرورشگاه های وابسته به شهرداری۲۴
۲-۲-۳: جمعیت خیریه فرح پهلوی۲۴
۳-۲-۳: انجمن های حمایت از کودکان۲۵
۳-۳ : تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب:۲۵
۴-۳ : سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از: ۲۵
۵-۳ : بررسی نمونه های موجود در جهان : ۲۵
۱-۵-۳ : دهکده SOS آکابا در اردن۲۶
۲-۵-۳ : پرورشگاه باتملی۲۷
۳-۵-۳ : امید دختران و پسران۲۷
۴-۵-۳ : خانه کودکان استون۲۷
۱-۴-۵-۳ :اقامتگاه ها۲۷
۲-۴-۵-۳ : خانه گروهی۲۷
۳-۴-۵-۳ : بخش خدمات درمانی۲۸
۵-۵-۳ : شیرخوارگاه ANGELE28
۶-۳ : نمونه های فعالی در ایران۲۸
۱-۶-۳ : شیرخوارگاه آمنه۲۸
۲-۱-۶-۳ :اداری۲۸
۳-۱-۶-۳ : قرنطینه۲۹
۴-۱-۶-۳ : بخش زرد۲۹
۵-۱-۶-۳ :زرد پایین۲۹
۶-۱-۶-۳ : زرد بالا۳۰
۷-۱-۶-۳ :آبی۳۰
۸-۱-۶-۳ :بخش قهوه ای۳۰
۷-۳ : شبانه روزی شهید قدوسی۳۰
۱-۷-۳ : بخش خوابگاهی۳۰
۸-۳ : شبانه روزی بوشهر۳۱

فصل چهارم: شناخت کودک
۱-۴ :مفهوم دوران کودکی۳۳
۱-۱-۴ : عوامل پیدایش مفهوم دوران کودکی ۳۳
۲-۴ : مراحل رشد در دوران کودکی ۳۳
۱-۲-۴: رشد جسمانی کودک۳۴
۲-۲-۴ : رشد روانی کودک۳۴
۳-۲-۴ : ساخت فکر کودک۳۴
۴-۲-۴ : مراحل تحول روانی کودک۳۵
۵-۲-۴ : همگون سازی یا جذب و تحلیل۳۶
۳-۴ : مرحله تفکر پیش علمی (مرحله ادراک مستقیم ۲-۷ سالگی) ۳۶
۴-۴ : شناخت مراحل رشد و خصوصیات جسمیرفتاری کودکان ۱ تا ۶ سال ( پیش‏دبستانی )۳۸
۱-۴-۴ : خصوصیات جسمیرفتاری کودکان ۱ تا ۲ ساله۳۸
۲-۴-۴ : خصوصیات جسمیرفتاری کودکان ۲ تا ۳ ساله۳۹
۳-۴-۴ : خصوصیات جسمیرفتاری کودکان ۳ تا ۴ ساله ۳۹
۴-۴-۴ : خصوصیات جسمیرفتاری کودکان ۴ تا ۵ ساله ۴۰
۵-۴-۴ : خصوصیات جسمیرفتاری کودکان ۵ تا ۶ ساله۴۰
۶-۴-۴ :مرحله عملیات عینی از ۷ تا ۱۱ سالگی۴۱
۵-۴ : شکل گیری شخصیت در کودکان۴۲
۱-۵-۴ : اجتماع کودکان۴۲
۲-۵-۴ :مراحل رشد در هنر و موسیقی ۴۳

فصل پنجم:آموزش کودکان
۱-۵ :تعلیم و تربیت۴۶
۱-۱-۵ : مفهوم تعلیم و تربیت۴۶
۲-۱-۵: نگاهی به سیر تحولی تعلیم و تربیت۴۶
۳-۱-۵ : تعلیم و تربیت در اسلام۴۷
۴-۱-۵ : تعلیم و تربیت جدید۴۷
۵-۱-۵ : آموزش و تربیت کودک۴۸
۶-۱-۵ : نقش هنر در خودشناسی و بهداشت روانی کودکان ۴۹
۷-۱-۵ : هنر و نیازهای روانی کودک۵۰
۲-۵ : فعالیت های هنری کودکان و ویژگی های آن ها۵۱
۱-۲-۵ : ادبیات کودکان۵۱
۱-۱-۲-۵ : تعریف ادبیات کودکان ۵۱
۲-۱-۲-۵ : هدف ادبیات کودک۵۱
۳-۱-۲-۵ : تأثیر قصه در کودکان۵۲
۴-۱-۲-۵ : نقش آواز خوانی و ترانه محلی ۵۲
۵-۱-۲-۵ : نقاشی کودکان۵۳
۶-۱-۲-۵ : چرا کودکان نقاشی می کشند؟۵۳
۷-۱-۲-۵ : تفسیر نقاشی چیست؟۵۳
۸-۱-۲-۵ : نقاشی کودک و هنر۵۴
۹-۱-۲-۵ : زیبایی شناسی و تأثیرات روانی رنگ در نقاشی۵۴

فصل ششم:کودک و معماری
۱-۶ :کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟۵۶
۱-۱-۶ : فضاهای مطلوب و مناسب کودکان۵۷
۲-۱-۶ : فضاهای جذاب کودکان۵۸
۲-۶ : کیفیت فضاها۵۹
۳-۶ : قواعد و معیارها۶۱
۱-۳-۶ : ابعاد جسمانی کودکان۶۱
۲-۳-۶ : اصول مکان یابی و شرایط محیطی۶۱
۴-۶ : فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی۶۳
۱-۴-۶ :ورودی۶۳
۲-۴-۶ :فضای انتظار۶۳
۳-۴-۶ :فضای اداری۶۳
۴-۴-۶ : فضای پذیرش۶۴
۵-۶ :بخش های کودکان۶۴
۱-۵-۶ : بخش شیرخوار۶۴
۲-۵-۶ : بخش نوپا۶۴
۳-۵-۶ : بخش نوباوه۶۵
۶-۶ : فضاهای بهداشتی۶۶
۷-۶ : فضاهای ارتباطی۶۶
۸-۶ : فضاهای خدماتی و تأسیساتی۶۶
۹-۶ : آشپزخانه۶۶
۱۰-۶ : انبار۶۶
۱۱-۶ :موتورخانه۶۷
۱-۱۱-۶ : شوفاژ دیواری۶۷
۱۲-۶ : فضای بازی۶۷
۱۳-۶ : رنگ در فضای زندگی کودک۶۷
۱-۱۳-۶ : تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان۶۸
۱۴-۶ : روش های کنترل صدا۶۸
۱-۱۴-۶ : کنترل سر و صدای داخل ساختمان۶۹
۱۵-۶ : اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان۷۰
۱۶-۶ : استاندارد ابزارهای بازی۷۵
۱۷-۶ : نتیجه گیری۸۰

فصل هفتم : شناخت بستر طرح
۱-۷ : شناخت بستر طرح۸۲
۱-۱-۷ : ساختار فرهنگی۸۲
۲-۱-۷ : ویژگی های فرهنگی و هنری۸۲
۳-۱-۷ : زبان۸۲
۴-۱-۷ : فولکلور یا ادبیات شفاهی۸۳
۵-۱-۷ : آداب و رسوم روزمره اجتماعی۸۳
۶-۱-۷ : آداب پذیرایی۸۴
۷-۱-۷ : ویژگی های فردی۸۵
۲-۷ : اقلیم و هواشناسی۸۵
۱-۲-۷ : شناخت موقعیت طرح۸۵
۲-۲-۷ : وسعت شهرستان وتعداد بخشها وآبادی های شهرستان ۸۶
۳-۲-۷ : موقعیت جغرافیائی، سیاسی و ارتباطی شهر اردبیل۸۷
۳-۷ : ویژگی های زمین شناسی اردبیل ۸۸
۱-۳-۷ : پوشش گیاهی۸۸
۲-۳-۷ : منابع آبی و هیدرولوژی ۸۸
۴-۷ : جمعیت ۸۸
۱-۴-۷ : شمار جمعیت و خانوار ۸۸
۲-۴-۷ : نرخ رشد جمعیت در شهر و روستا و مقایسه آن با کل استان۸۹
۳-۴-۷ : سهم شهرستان اردبیل از جمعیت کل استان۸۹
۴-۴-۷ : تراکم جمعیت در کیلومترمربع۹۰
۵-۷ : ویژگی های اقلیمی شهراردبیل۹۰
۱-۵-۷ : عوامل اقلیمی ۹۰
۲-۵-۷ : عرض جغرافیایی۹۱
۳-۵-۷ : ارتفاع از سطح دریا۹۱
۴-۵-۷ : دوری ونزدیکی به دریا۹۱
۵-۵-۷ : جریان های هوایی که برمنطقهاثر می گذارند ۹۱
۶-۷ : عناصر اقلیمی۹۱
۱-۶-۷ : دما۹۱
۲-۶-۷ : میانگین حداقل دمای هوا۹۱
۳-۶-۷ : میانگین حداکثرهای دما۹۲
۴-۶-۷ : میانگین روزانه دما ۹۳
۵-۶-۷ : حداقل مطلق دمای هوا ۹۳
۵-۶-۷ : حداکثر مطلق دمای هوا۹۴
۶-۶-۷ : تغییرات فصلی دمای هوا۹۴
۷-۶-۷ : بارندگی۹۵
۸-۶-۷ : حداکثر بارندگی روزانه۹۷
۹-۶-۷ : رطوبت نسبی۹۸
۱۰-۶-۷ : روزهای یخبندان۹۸
۱۱-۶-۷ : باد۹۹
۱۲-۶-۷ : وزش بادهای شدید۹۹
۷-۷ : طراحی اقلیمی۱۰۱
۱-۷-۷ : دیوار جنوبی: (نقاله مربوط به دیوار جنوبی) (جدول انرژی دما) ۱۰۳
۲-۷-۷ : دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی۱۰۳
۳-۷-۷ :دیوارهای شمالی ۱۰۳
۴-۷-۷ : دیوار شرقی و غربی ۱۰۴
۸-۷ :جدول بیوکلیماتیک(زیست اقلیمی) ساختمانی اردبیل ۱۰۴
۱-۸-۷ : روش گیونی ۱۰۴
۲-۸-۷ : روش اصلاح شده(تجدید نظر شده ) گیونیو مایلن۱۰۵
۹-۷ : اصول طراحی اقلیمی۱۰۶
۱-۹-۷ : جهت گیری استقرار ساختمان۱۰۶
۲-۹-۷ : فرم ساختمان در رابطه با اقلیم ۱۰۷
۳-۹-۷ : تهویه طبیعی در رابطه با اقلیم۱۰۸
۱۰-۷ : تحلیل سایت ۱۰۸

فصل هشتم : برنامه فیزیکی
۱-۸ : فضاها۱۱۴
۱-۱-۸ :فضاهای خصوصی۱۱۴
۲-۱-۸ : فضاهای عمومی۱۱۴
۳-۱-۸ :فضاهای روباز۱۱۴
۴-۱-۸ :فضاهای جنبی و خدماتی۱۱۴

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ۱۱۵ص – شیرخوار تا ۱۲ ساله
این مطالعات دارای نقشه اتوکد فایل سه بعدی اتوکد و عکس های سه بعدی نیز می باشد.

خرید مطالعات : ۱۴٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه : ۳۰٫۰۰۰ تومان

29 Apr 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)