طراحی خانه سالمندان ۱۴۰ص

طراحی خانه سالمندان
مطالعات طراحی خانه سالمندان, رساله , نقشه اتوکد,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,autocad,3dmax, رندر , مطالعات طراحی خانه سالمندان

طراحی خانه سالمندان ۱۴۰ص

قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

چکیده. . ۱
فصل اول : معرفی . ۲
شناخت مسأله۳
اهمیت و ضرورت مسأله۴
اهداف و انتظارات ۵
روش انجام تحقیق ۶
فصل دوم : مبانی نظری ۷
۲-۱٫ سالمند و سالمندی. .۸
۲-۱-۱٫ مقدمه.۸
۲-۱-۲٫ پیری.۹
۲-۱-۲-۱٫ مفهوم پیری. ۹
۲-۱-۲-۲٫ مراحل پیری ۹
۲-۱-۲-۳٫ نشانه های پیری ۱
۲-۱-۳٫ سالمندی فصل کمال شخصیت. ۱۲
۲-۱-۴٫ دیدگاه و نظراسلام راجع به سالمندان ۱۳
۲-۱-۴-۱٫ سالمندان در قرآن. ۱۳
۲-۱-۴-۲٫ سالمندان در احادیث و روایات ۱۳
۲-۱-۵٫ دیدگاههای مختلف در مورد سالمندان. ۱۴
۲-۱-۵-۱٫ سالمندی در فرهنگ و ادبیات ایرانی ۱۴
۲-۱-۵-۲٫ سالمندی در قانون جمهوری اسلامی ایران. ۱۴
۲-۱-۵-۳٫ نظریه های مربوط به سالمند و خانواده. ۱۵
۲-۲٫ خانه های سالمندان. ۱۶
۲-۲-۱٫ جایگاه سالمندان در اجتماع. ۱۶
۲-۲-۱-۱٫ جایگاه اجتماعی سالمندان در گذشته ۱۶
۲-۲-۱-۲٫ جایگاه اجتماعی سالمندان در جوامع امروز. ۱۷
۲-۲-۲٫ معضلات زندگی خانوادگی برای سالمندان و خانواده ها ۱۸
۲-۲-۲-۱٫ اختلاف پیر و جوان ۱۹
۲-۲-۲-۲٫ دخالت ها۱۹
۲-۲-۲-۳٫ سلب قدرت و استقلال از سالمندان ۱۹
۲-۲-۲-۴٫ سوء رفتار با سالمندان ۲
۲-۲-۲-۵٫ تغییر نقش ها در خانواده۲
۲-۲-۳٫ دلایل سپردن سالمندان به خانه های سالمندان ۲
۲-۲-۳-۱٫ دلایل خانوادگی. ۲
۲-۲-۳-۲٫ دلایل اقتصادی. ۲۱
۲-۲-۳-۳٫ دلایل اجتماعی فرهنگی ۲۱
۲-۲-۴٫ مزایا و معایب خانه های سالمندان ۲۲
۲-۲-۵٫ ویژگی های جمعیتی ۲۳
۲-۲-۵-۱٫ بررسی جمعیت سالمندان در جهان ۲۳
۲-۲-۵-۲٫ بررسی جمعیت سالمندان در ایران. ۲۴
فصل سوم : شناخت منطقه و اقلیم شهر مشهد.۲۵
۳-۱٫ خصوصیات شاخص شهر مشهد.۲۷
۳-۱-۱٫ اهمیت مشهد از نظر تاریخی. ۲۷
۳-۱-۲٫ اهمیت مشهد از نظر ملی و مذهبی ۲۷
۳-۱-۳٫ اهمیت بین المللی مشهد. ۲۷
۳-۱-۴٫ کمبود فضاهای وابسته به سالمندان در مشهد. ۲۷
۳-۲٫ مطالعات جمعیتی شهر مشهد. ۲۷
۳-۲-۱٫ جمعیت کنونی شهر مشهد. ۲۷
۳-۲-۲٫ جمعیت آینده شهر مشهد ۲۸
۳-۲-۳٫ بررسی ساخت جمعیتی سالمندان شهر مشهد به تفکیک سن . ۲۹
۳-۲-۴٫ اهمیت توسعه فضاهای وابسته به سالمندان در شهر مشهد ۲۹
۳-۳٫ مطالعات کالبدی ۳۱
۳-۳-۱٫ موقعیت جغرافیایی ۳۱
۳-۳-۲٫ وضعیت توپوگرافی. ۳۱
۳-۳-۳٫ وضعیت زلزله خیزی. ۳۱
۳-۳-۴٫ نقش وضعیت جغرافیایی در تعیین جهت گسترش شهر مشهد. ۳۲
۳-۳-۵٫ نقش وضعیت اقلیمی در جهات توسعه آینده ۳۲
۳-۴٫ مطالعات اقلیمی ۳۲
۳-۴-۱٫ عوامل اقلیمی شهر مشهد. ۳۳
۳-۴-۲٫ تأثیر عوامل اقلیمی بر بنا. ۳۸
۳-۴-۲-۱٫ جهت استقرار ساختمان. ۳۸
۳-۴-۲-۲٫ تعیین فرم بنا با توجه به اقلیم منطقه. ۴
۳-۴-۲-۳٫ تهویه.۴
۳-۴-۲-۴٫ کیفیت رنگ و سطح مورد تابش ۴
۳-۴-۲-۵٫ تأثیر نوع و شکل پنجره ۴۱
۳-۴-۲-۶٫ تأثیر آلودگی صوتی ۴۲
۳-۴-۲-۷٫ تأثیر آلودگی هوا. ۴۲
۳-۴-۲-۸٫ ملاحظات مربوط به استفاده از نوع مصالح ۴۲
فصل چهارم : بررسی نمونه های مشابه.۴۴
۴-۱٫ نمونه های داخلی ۴۵
۴-۱-۱٫ آسایشگاه کهریزک ۴۵
۴-۱-۲٫ سرای سلامتی مشهد . ۵۲
۴-۲٫ نمونه های خارجی. ۵۴
۴-۲-۱٫ Guild house. 54
۴-۲-۲٫ مجتمع مسکونی hough. 56
فصل پنجم : برنامه فیزیکی. ۵۸
۵-۱٫ ظرفیت سنجی مجموعه. ۵۹
۵-۱-۱٫ ظرفیت سنجی بخش نگهداری روزانه.۶
۵-۱-۲٫ ظرفیت سنجی بخش نگهداری هفتگی. ۶
۵-۱-۳٫ ظرفیت سنجی سایر فضاها ۶
۵-۲٫ استانداردها. ۶۲
۵-۲-۱٫ فضای نگهداری . ۶۲
۵-۲-۱-۱٫ فضای نگهداری روزانه۶۲
۵-۲-۱-۲٫ فضاهای نگهداری هفتگی۷۹
۵-۲-۲٫ فضاهای اجتماعی.۷۲
۵-۲-۲-۱٫ فضاهای آموزشی ۷۲
۵-۲-۲-۲٫ فضاهای فرهنگی – مذهبی.۷۳
۵-۲-۲-۳٫ فضاهای ورزشی۸۱
۵-۲-۲-۴٫ فضاهای فراغتی.۸۲
۵-۲-۳٫ فضاهای رفاهی.۸۵
۵-۲-۳-۱٫ تریا۸۵
۵-۲-۳-۲٫ رستوران۸۶
۵-۲-۴٫ فضاهای اداری۸۷
۵-۲-۴-۱٫فضاهای اداری – مدیریتی ۸۷
۵-۲-۴-۲٫ فضاهای اداری – دفتری.۸۸
۵-۲-۴-۳٫ فضاهای اداری – عمومی ۸۹
۵-۲-۵٫ فضاهای خدماتی. ۹
۵-۲-۵-۱٫ رخشویخانه. ۹
۵-۲-۵-۲٫ انبارها. ۹
۵-۲-۵-۳٫ تأسیسات. ۹
۵-۲-۶٫ فضاهای ارتباطی ۹
۵-۲-۶-۱٫ ارتباطات افقی ( راهروها ) ۹
۵-۲-۶-۲٫ ارتباطات عمودی.۹۱
۵-۲-۷٫ فضاهای باز.۹۲
۵-۲-۷-۱٫ فضاهای باز عمومی۹۳
۵-۲-۷-۲٫ فضاهای باز باغبانی. ۹۵
۵-۲-۷-۳٫ فضاهای باز ورزشی. ۹۶
۵-۲-۷-۴٫ فضاهای باز فرهنگی ۹۶
۵-۲-۷-۵٫ فضاهای باز خدماتی ۹۶
۵-۳٫ توصیه های کلی در طراحی ۹۶
۵-۳-۱٫ نورپردازی مناسب جهت ارتقاء عملکرد بینایی در سالمندان ۹۶
۵-۳-۲٫ رنگ آمیزی مناسب جهت ارتقاء عملکرد بینایی در سالمندان. ۹۹
۵-۳-۳٫ شرایط آسایش ۱۱
۵-۳-۴٫کفپوش های مناسب. ۱۱
۵-۳-۵- مبلمان و اثاثیه ثابت.۱۲
۵-۳-۶٫ ایمنی.۱۳
۵-۳-۷٫ مسیرها در فضای باز ۱۳
۵-۳-۸٫ سطوح پیاده روی در فضای باز ۱۳
۵-۳-۹٫ امنیت در فضای باز ۱۴
۵-۴٫ جدول ریز فضاها۱۴
۵-۵٫ دیاگرام های فضایی( روابط عملکردی ) ۱۱۲
فصل ششم : نتایج مطالعات (مدخل طراحی). ۱۱۸
۶-۱٫ نتایج فصل اول و دوم۱۱۹
۶-۲٫ نتایج فصل چهارم. ۱۲
۶-۲-۱٫ عوامل اقلیمی شهر مشهد ۱۲
۶-۲-۲٫ تأثیر عوامل اقلیمی بر بنا ۱۲
۶-۳٫ آنالیز سایت و تعیین قابلیت اراضی ۱۲۲
۶-۳-۱٫ ابعاد زمین. ۱۲۲
۶-۳-۲٫ گذرهای اطراف سایت ۱۲۲
۶-۳-۳٫ کاربری های مجاور سایت. ۱۲۳
۶-۳-۴٫ دید و منظر ۱۲۴
۶-۳-۵٫ آلودگی صوتی ۱۲۴
۶-۳-۶٫ عوامل اقلیمی مؤثر در سایت ۱۲۵
۶-۴٫ دیدهای اطراف سایت ۱۲۶
۶-۵٫ جانمایی عناصر اصلی پروژه با توجه به زمینه ۱۲۹
۶-۵-۱ . حوزه مناسب قرارگیری نگهداری روزانه ۱۲۹
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری نگهداری هفتگی.۱۲۹
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری کاربری های آمفی تئاتر، ورزشی، و نمازخانه.۱۲۹
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری کتابخانه. ۱۳
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری اداری۱۳
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری کاربری رفاهی، فراغتی وپزشکی ۱۳
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری خدماتی. ۱۳
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضاهای بازی فکری کودکان۱۳۱
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری مسیرهای پیاده روی.۱۳۱
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضاهای گلکاری و باغبانی۱۳۲
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضای باز. ۱۳۲
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری فضاهای ورزشی۱۳۲
۶-۵-۲٫ حوزه مناسب قرارگیری پارکینگ۱۳۲
مراجع ۱۳۵

طراحی خانه سالمندان ۱۴۰ص

قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

29 Apr 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)