مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست ۱۴۰ص

مطالعات,رساله,نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست 140ص

مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست ۱۴۰ص
همراه این پروژه جداول برنامه فیزیکی نیز ارسال می شود.
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

چکیده:۹
فصل اول: ( طرح مسئله )۱۰
۱- ۱ مقدمه :۱۱
۱-۲ اهمیت انتخاب موضوع :۱۱
۱-۳ اهداف کلی تحقیق :۱۲
۱-۴ فرضیه ها یا سوالها :۱۳
۱-۵ تعریف واژه ها :۱۴
۱-۶ نتیجه گیری :۱۶
فصل دوم: ( کودک و پدیده بی سرپرستی )۱۷
۲-۱ مقدمه :۱۸
۲-۲ مراحل مختلف رشد:۱۸
۱-۲-۲دوره شیرخوارگی:۱۸
۲-۲-۲دوره نونهالی:۱۹
۲-۲-۳دوره نو باوگی:۲۰
۲-۲-۴دوره نو جوانی:۲۱
۲-۳ اهمیت داشتن خانواده:۲۲
۲-۴ پدیده بی سرپرستی و عوامل آن:۲۳
۲-۵ نحوه برخورد اجتماعی با پدیده بی سرپرستی در گذشته و حال :۲۴
۲-۶ جامعه و کودکان بی سرپرست:۲۵
۲-۷ نتیجه گیری :۲۷
فصل سوم: (حمایت از کودکان )۲۸
۳-۱ مقدمه :۲۹
۳-۲ ضرورت حمایت از کودکان:۲۹
۳-۳ حمایت از کودکان بی سرپرست از دیدگاه اسلام:۳۰
۳-۴ بررسی دیدگاههای کشورهای مختلف نسبت به حمایت از این کودکان:۳۱
۳-۵ بررسی سیستم های موجود مراقبت از کودکان بی سرپرست در جهان :۳۴
۳-۶ آخرین دستاوردهای جهانی در رابطه با واحدهای اقامتی ـ مراقبتی از کودکان :۳۹
۳-۷ تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران:۴۰
۳-۸ سازمان هایی که در حال حاضر در ایران برای کودکان بی سرپرست فعالیت می کنند:۴۴
۳-۹ تصویری از وضعیت کالبدی موجود موسسات حمایت از کودکان بی سرپرست:۴۶
۳-۱۰ نتیجه گیری :۴۷
فصل چهارم: (طراحی محیط گامی در جهت مامن سازی فضا ) ۴۸
۴-۱ مقدمه :۴۹
۴-۲ شناخت خصوصیات روانی و فیزیکی کودکان:۴۹
۴-۲-۱ شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی:۴۹
۴-۲-۲ شناخت ویژگیهای روانی کودکان از نقاشی های آنان:۵۱
۴-۲-۳تحلیل نمونه هایی از نقاشی کودکان:۵۲
۴-۲-۴تاثیر رنگ برکودکان وکاربردآن درطراحی فضای متعلق به آنان:۵۷
۴-۲-۵بازی به عنوان یکی از قرار گاههای رفتاری:۵۸
۴-۳ ارزشیابی موجود کودکان مقیم شبانه روزیهای کشور:۶۱
۴-۳-۱ شاخص های مقایسه محیط خانواده و شبانه روزیها:۶۱
۴-۳-۲ خلاصه ای ازمشکلات فرزندان شبانه روزیها وارائه برخی پیشنهادات جهت رفع این مشکلات:۶۴
۴-۴ توصیه و پیشنهادها:۶۸
۴-۵ مشکلات عاطفی کودکان بی سرپرست:۷۰
۴-۶مشکلات زندگی جمعی:۷۵
۴-۶-۱ارائه راه کارهای کلی در جهت رفع نسبی مشکلات :۷۷
۴-۶-۲راهکار مناسب اعمال شده از جانب بهزیستی :۸۰
۴-۷ نتیجه گیری :۸۱
فصل پنجم: (شناخت شهر زنجان و اقلیم)۸۲
۵-۱ مقدمه :۸۳
۵-۲ جمعیت استان زنجان:۸۳
۵-۳ فرهنگ و نژاد مردم استان زنجان:۸۳
۵-۴ بناهای تاریخی استان زنجان:۸۴
۵-۵ موقعیت جغرافیایی استان زنجان:۸۷
۵-۵-۱ شناخت ویژگی های کالبدی:۸۷
۵-۵-۲ شناخت ویژگی های جغرافیایی:۸۸
۵-۵-۳ شناخت ویژگیهای طبیعی:۸۹
۵-۵-۴ طراحی معماری همساز با اقلیم(ردیابی پایداری):۹۰
۵-۶ معماری همساز با اقلیم:۹۱
۵-۶-۱ دمای هوا:۹۲
۵-۶-۲ نزولات جوی:۹۲
۵-۶-۳ باد:۹۳
۵-۶-۴ باد مزاحم:۹۳
۵-۷ ضوابط طراحی در اقلیم سرد کوهستانی و کوهپایه های بلند:۹۴
۵-۷-۱ جهت ساختمان:۹۴
۵-۷-۲ شکل ساختمان :۹۵
۵-۷-۳ نحوه استقرار ساختمان:۹۶
۵-۷-۴ رابطه فضاهای پر و خالی:۹۷
۵-۷-۵ شکل تناسبات و محل استقرار حیاط:۹۸
۵-۷-۶ شکل و محل قرارگیری رواق ها و ایوان ها :۹۸
۵-۷-۷ نحوه استقرار فضاهای بسته :۹۸
۵-۷-۸ جداره های باز :۹۸
۵-۸ نتیجه گیری :۹۹
فصل ششم : ( بررسی نمونه های موجود ) ۱۰۱
۶-۱ مقدمه :۱۰۲
۶-۲ نمونه های داخلی :۱۰۲
۶-۲-۱ شیرخوارگاه آمنه :۱۰۲
۶-۲-۲ مجتمع قدوسی :۱۰۵
۶-۲-۳ مجتمع شبانه روزی سلمان ( پسران ) :۱۰۶
۶-۲-۴ واحد یبز :۱۰۸
۶-۳ نمونه های خارجی:۱۰۹
۶-۳-۱ مرکز نگهداریکودکان نرسری :۱۰۹
۶-۳-۲ مرکز نگهداریکودکان به نام خانه کودک در چوب :۱۱۸
۶-۳-۳ مرکز نگهداریکودکان در Sarreguemines:123
۶-۳-۴ مزرعه کودک اسپریت (Esprit) – ساحل ولش :۱۲۸
۶-۴ نتیجه گیری :۱۲۸
فصل هفتم: ( مبانی نضری و برنامه فیزیکی طراحی ) ۱۲۹
۷-۱ مقدمه :۱۳۰
۷-۲ مبانی نظری :۱۳۰
۷-۲-۱ ویژگیهای فضاهای مورد نظر طرح :۱۳۱
۷-۲-۲ فضاهای مورد نیاز مجموعه :۱۳۴
۷-۲-۳ ویژگی بچه های پذیرش شده این مجموعه :۱۳۵
۷-۳ برنامه ریزی فیزیکی :۱۳۵
۷-۳-۱ خانه تیپ۱ ( یک روزه تا ۹ ماه و ۱ ساله تا ۲ ساله ) :۱۳۵
۷-۳-۲ خانه تیپ ۲ ( ۲ تا ۶ ساله ) :۱۳۶
۷-۳-۳ خانه تیپ ۳ ( ۶ تا ۱۲ ساله ) :۱۳۷

مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست ۱۴۰ص
همراه این پروژه جداول برنامه فیزیکی نیز ارسال می شود.
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

29 Apr 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)