پایانه مسافربری ۱۵۰ص

پایانه مسافربری ۱۵۰ص
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

فصل اول مفاهیم تئوری و نظری پروژه ۴
۱-۱٫ کلیات موضوع ۵
۱-۲٫ سیر وسفر در ایران ۶
۱-۳٫ تعریف ترمینال ۷
۱-۴٫ نقش ترمینال در شهر ( پایانه) ۸
۱-۴-۱٫ تقسیم بندی ترمینالها ۹
۱-۴-۲٫ انواع ترمینالها: ۱۱
۱-۵٫اصول کلی مکان یابی، فونکسیون و عمل ترمینال و چگونگی طرح یک ترمینال ۱۱
۱-۵-۱٫ مکان یابی ۱۱
۱-۵-۲٫ فونکسیون و عملکرد ترمینال ۱۴
۱-۵-۳٫ چگونگی طرح یک ترمینال اتوبوس ۱۴
۱-۶٫ تاریخچه ترمینال در ایران ۱۷
۱-۷٫ پایانه مسافری ، یک مکان معماری ۱۹
۱-۷-۱٫ جستجوی مکان در طراحی ترمینال ۲۱
۱-۷-۲٫آشتی فن آوری و بوم شناسی ۲۲
۱-۷-۳٫ پایانه‌های آخر خط ۲۴
یان ریچی ۲۴
شین تاک ماتسو ۲۴
بازسازی تغییر ۲۵
پل آندرو ۲۵
۱-۷-۴٫ مکان و طبیعت ۲۶
۱-۸٫٫مکان ترمینال اتوبوس ۲۷
۱-۸-۱٫ فاصله مکانی داخل ترمینال ۲۸
۱-۸-۲٫ نوع مالکیت ۳۰
۱-۸-۳٫ نوع ترمینال ۳۱
ترمینالهای اتوبوس محلی: ۳۱
ترمینالهای اتوبوس اصلی ( سرویس دهنده کشوری) : ۳۲
۱-۹ . تاریخچه ترمینالها ۳۳
۱-۹-۱٫ ساباط: ۳۴
۱-۹-۲٫ رباط ۳۴
۱-۹-۳٫ کاروانسرا ۳۵
۱-۹-۴٫ خان ۳۶
فصل دوم بررسی و شناخت عمومی منطقه ۳۸
مقدمه ۳۹
۲-۱٫ بررسی تاریخی شهر بندرعباس ۳۹
۲-۱-۱٫ پیشینه شهر و چگونگی پیدایش بندرعباس در قرن هفدهم میلادی ۳۹
۲-۱-۲٫ آثار و ابنیه تاریخی ۴۱
۲-۲٫ خصوصیات آب و هوائی بندرعباس ۴۶
۲-۳-۱٫ وضع پستی و بلندی زمین در منطقه ۴۹
۲-۳-۲٫ ویژگی‌های اقلیمی شهر بندرعباس ۵۰
۲-۴٫ شرایط اقلیمی بندرعباس و تاثیر آن بر شکل گیری مجموعه ۵۷
۲-۵٫ اهداف طراحی اقلیمی ۶۳
فصل سوم ضوابط، مقررات و استانداردهای طراحی پایانه ۸۱
۳-۱٫ تعریف پایانه ۸۲
۳-۲٫ پایانه اتوبوس برون شهری ۸۳
۳-۲-۱٫ محل پایانه اتوبوس برون شهری ۸۵
۳-۲-۲٫ عناصر کاربردی و معیارهای برنامه ریزی ۸۵
۳-۲-۲٫ فضاهای مورد نیاز ۸۷
الف: سالن انتظار: ۸۷
ب : تسهیلات فروش بلیط ۸۸
۳-۲-۴٫ مشخصات هندسی اتوبوس ۸۹
۳-۲-۵٫ عرض گذرگاههای اتوبوس ۹۰
۳-۲-۶٫ پارکینگ: ۹۴
۳-۳٫ ضوابط توقفگاههای اتوبوس ۹۴
۳-۳-۱٫ فضای انتظار مسافرین ۹۴
۳-۳-۲٫ سطح استاندارد سرویس دهی ۹۴
۳-۳-۳٫ تعیین فضای انتظار مسافرین ۹۵
۳-۳-۴٫ ایستگاههای اتوبوس ۹۶
توقفگاههای خطی: ۹۷
توقفگاههای دنده اراه ای: ۹۷
توقفگاههای زاویه‌ای: ۹۷
فصل چهارم بررسی مصادیق معماری ۹۹
نمونه های ایرانی ۱۰۰
۴-۱-۱٫ پایانه جنوب ۱۰۰
۴-۱-۲٫ پایانه غرب ۱۰۲
۴-۱-۳٫ پایانه شرق ۱۰۳
۴-۱-۵ . پارک سوار بیهقی ۱۰۴
ترمینال های اصفهان ۱۰۶
۴-۲٫ نمونه های خارجی ۱۰۸
۴-۲-۱٫ پایانه های مسافربری شانگهای چین ۱۰۸
۴-۲-۲٫ پایانه های اتوبوس بندر نیویورک ۱۱۱
۴-۲-۳٫ ترمینال اتوبوس جرج واشنگتن ۱۱۲
فصل پنجم برنامه ریزی فیزیکی و فضایی ۱۱۵
۵-۱٫ مطالعه و بررسی، تجزیه وتحلیل و تعیین نیازمندیهای کنونی و آینده پروژه: ۱۱۶
۵-۲٫ بررسی تعداد مسافرتها و مسافرین ۱۱۷
۵-۲-۱٫ برآورد تعداد مسافرین در ساعت پیک و برآورد مسافرین سال ۱۴۰۰ ۱۱۹
۵-۲-۲٫ برآورد تعداد مسافرین مسیرهای مختلف ۱۲۲
۵-۲-۳٫ زمانهای توقف مسافر در ترمینال ۱۲۳
۵-۲-۳-۱٫ مسافرین مسیرهای کوتاه ( مسافرین مقصدهای درون استانی) ۱۲۴
۵-۲-۳-۲٫ مسافرین مسیرهای بلند ( مقصدهای برون استانی ) ۱۲۴
۵-۲-۴٫ انواع فضاهای مورد نیاز ترمینال ۱۲۵
محل نشستن برای عموم ( سالن انتظار) ۱۳۳
سکوی سوار شدن ۱۳۴
۵-۳٫ محل استقرار اتوبوسها برای سوار شدن مسافرین ( خروجی و ورودی) ۱۳۵
الف: محل استقرار اتوبوسهای خروجی ۱۳۵
محل استقرار اتوبوسهای ورودی ۱۳۷
فصل ششم تجزیه و تحلیل سایت ۱۳۸
۶-۱٫ موقعیت زمین و همسایگی‌ها ۱۳۹
محدوده و وسعت اراضی ۱۴۰
۶-۲٫ ویژگیهای زیست محیطی ۱۴۰
۶-۳٫ موقعیت محلی ۱۴۲

فصل اول

مفاهیم تئوری و نظری پروژه
۱-۱٫ کلیات موضوع
زندگی انسان در عصر حاضر، بیش از هر چیز، پیوندهایی تنگاتنگ با حرکت، جابجایی،‌انتقال و تبادل در اشکال مختلف و متنوع آن دارد. تبادل و جابجایی در این سالها گاهی در شکل انتقال الکترونیکی‌ داده‌ها و اطلاعات با استفاده از فن‌اوریهای نوین رسانه‌ای و رایانه‌ای و گاهی نیز در شکل جابجایی کالا و مسافر نمود می‌یابد.
آمار و ارقام موجود، حکایت از آن دارد که هر سال میلیاردها تن کالا بین کشورهای مختلف جهان برای تامین انواع نیازهای مردم جابجا می شود و ساکنان نقاط مختلف جهان نیز میلیاردها بار با اهداف مختلف بین شهرها و حتی کشورها تردد می‌کنند و با توجه به این حجم از جابجایی کالا ومسافر در جهان، اهمیت و حساسیت روشها ، ساز و کارها و وسایلی که بسترساز این جابجایی هستند، ناگفته پیداست.
هر چند درسالهای اخیر فن آوری حمل و نقل ریلی و هوایی رشد چشمگیری داشته‌اند، اما هنوز هم حمل و نقل جاده‌ای به سبب ویژگیهای منحصر بفردی چون قابلیت دسترسی سریع، حوزه وسیع و گسترده فعالیت و انعطاف پذیری قابل توجه و صرفه اقتصادی، سهم عمده‌ای در جابجایی کالا و مسافر در جهان دارد.
شهر بندرعباس واقع در مرکز ثقل خلیج فارس و دریای عمان دارای ویژگیهای استراتژیکی اقتصادی و نظامی خاص می‌باشد به شکلی که در دهانه خلیج فارس واقع شده و از نظر بازرگانی در بهترین نقطه از نظر امکانات ارتباطی و دسترسی قرار گرفته است.
ارتباط مناسب با تنگه هرمز و مسیرهای دریایی بین المللی، دارا بودن فرودگاه
بین المللی و راه آهن و جاده دسترسی مناسب و همچنین دارا بودن زمینه‌های فرهنگی و تجاری این شهر را از سایر مناطق کشور متمایز ساخته و وجود یک پایانه مسافربری جدید با امکانات کافی و برخورداری از دانش و فن آوری روز را ایجاب می‌کند.

پایانه مسافربری ۱۵۰ص
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

29 Apr 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)