مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی – متل ۱۱۵ص

مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی – متل ۱۱۵ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان
همراه این مطالعات یک فایل ورد ۹۰صفحه ای با عنوان ضوابط و استاندارد های مجتمع اقامتی بین راهی نیز ارسال می شود.

فهرست مطالب :

چکیده۱
پیشگفتار۲
فصل اول: مطالعات پایه ( مبانی نظری ) ۵
۱-۱- تعریف موضوع۶
۲-۱- طرح مسأله ۶
۳-۱ سایت مورد نظر طراحی ۷
۴-۱ ضرورت واهمیت ۸
۵-۱ اهداف کلی ۹
۲-۱ سوابق مجتمع های خدماتی – رفاهی ۹
۱-۲-۱ سوابق تاریخی۹
۲-۲-۱ سوابق جهانی ۱۰
۳-۱ بررسی نقش های مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی۱۳
۱-۱۱-۳ نگرش تاریخی – تکاملی۱۳
۱-۱۱-۴ نگرش فضاگرا۱۵

فصل دوم: مطالعات معماری۱۸
۱- ۲مطالعات تاریخی۱۹
۱: پست های نظامی و توقفگاه های مسافران ۳۱
۲:رباط ها ۳۲
۳: چایخانه وقهوه خانه۳۲
۴: چاپارخانه۳۲
۵: اصطبل ها۳۲
۶: میل ها۳۳
۷: ساباط۳۴
۸: کاربات۳۴
۹: کاروانسراها ۳۴
۱۰: خان۳۴
۱۱: آب انبارها ۳۴
۱۲: حوض ،برکه،پایاب ،چاه۳۵
مطالعات بستر طرح۳۷
۲-۲ موقعیت بستر طرح۳۷
۳-۲ معرفی استان قم۳۸
۴-۲ اقلیم استان قم۵۲
۱-۴-۲ دما۵۲
۲-۴-۲ تابش خورشید۵۲
۳-۴-۲ باد۵۳
۵-۲ بررسی نمونه های مشابه داخلی وخارجی۵۴
۱-۵-۲ بررسی نمونه های داخلی۵۶
۱-۱-۵-۲ مجتمع خدماتی رفاهی ” شهر آفتاب ” جاده ی قم – اصفهان۵۶
۲-۱-۵-۲ مجتمع بین راهی مهتاب۵۸
۲-۵-۲ بررسی نمونه های مشابه خارجی۶۰
۱-۲-۵-۲مجتمع خدماتی رفاهیRasthause Gruibingen61
۱-۲-۵-۲ بررسی مجتمع های خدماتی – رفاهی در کشور ترکیه ۶۸
برنامه ریزی فضاها و برنامه فیزیکی۷۴
۱-۳-۳اصول معمول در برنامه ریزی فضا۷۵
ضوابط و معیارهای فضاهای مورد نیاز پروژه ۷۵
الف : تسهیلات مربوط به مسافرین ۷۵
رستوران۷۵
سرویس بهداشتی ۷۷
تأسیسات و نگهداری ۷۸
نمازخانه ۷۹
محوطه بازی پیک نیک ۷۹
متل و کمپ ۷۹
ب : تسهیلات مربوط به وسائط نقلیه ۸۰
شبکه دسترسی در مجموعه ۸۰
محوطه پارکینگ ۸۱
ضوابط طراحی ۸۳
تسهیلات مربوط به اهالی شهر ۸۴
اختصاص قسمتهایی از زمین به مکان بازی بچه‌ها ۸۵٫
تأسیسات سوختگیری ۸۶
تعمیرگاه وسائط نقلیه ۸۹
دفع زباله ۹۱
د) تأسیسات جانبی راه ۹۱
پمپ بنزین تعمیرگاه خودرو ۹۲
فصل سوم ( روند طراحی ) ۹۷
لکه گذاری اولیه۹۸
دیاگرام ها۱۰۲
اسکیس۱۰۴
منابع
مطالعات مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی – متل ۱۱۵ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان
همراه این مطالعات یک فایل ورد ۹۰صفحه ای با عنوان ضوابط و استاندارد های مجتمع اقامتی بین راهی نیز ارسال می شود.

29 Apr 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)